top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autorar.pr. Adrian Goska

Mapa Klauzul niedozwolonych Rzecznika Finansowego

Zaktualizowano: 14 maj 2022Fot. Lecce, Pulia, Włochy, Basilica Di Santa Croce

Poniżej przykładowe postanowienia niedozwolone. Całość można znaleźć na stronach RF https://rf.gov.pl/mapa-klauzul/


BRE Bank S.A. Umowa z 2004 r.

mPlan § 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.

§ 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.


Umowa z 2006 r. Multiplan

§ 3 ust. 4 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.

§ 12 ust. 5 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.


Bank Millenium S.A. Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM

§ 2 ust. 2 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”

§ 7 ust. 1 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

§ 9 pkt. 9) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe X zł, stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie umowy zawartej z przez Bank Millenium S.A. z TUiR CIGNA STU S.A.”

§ 9 pkt. 10) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości X zł. za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.”

§ 9 pkt. 11) [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe niż X zł, Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesieczny okres udzielonej Bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na piśmie.”


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nordea Bank S.A. Umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z 2005 r.

§ 2 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kwota kredytu określona w CHF zostanie przeliczona na złote po kursie kupna CHF według Tabeli kursów z dnia uruchomienia środków.”

§ 2 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Rozliczenia z Bankiem z tytułu zaciągniętego kredytu w zakresie prowizji, odsetek i rat, dokonywane będą w złotych. Do przeliczeń stosowane będą kursy sprzedaży CHF według odpowiedniej Tabeli kursów.”

§ 10 ust. 2 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Wypłata środków z tytułu udzielonego kredytu następuje w złotych w równowartości kwoty wyrażonej w CHF.”

§ 10 ust. 3 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Do przeliczeń kwot walut wypłacanego kredytu stosuje się kurs kupna CHF według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.” § 13 ust. 5 umowy [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Harmonogram spłaty kredytu wyrażony jest w CHF. Spłata zobowiązania następuje w złotych. Do przeliczeń kwot walut spłacanego kredytu na złote, stosuje się kurs sprzedaży CHF według Tabeli kursów obowiązującego w dniu spłaty.”


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005 r. i z 2006 r.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Kredyt może być wypłacany: 32 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 10 ust. 1 [klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot] „Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (...) % kwoty kredytu, to jest kwota = (...) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży dewiz – w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy – w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.”]

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy] „Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”
31 wyświetleń0 komentarzy

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page