top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autorar.pr. Adrian Goska

Podstawowe kwestie w sprawach frankowych, czyli jak zacząć.

  1. Spłacone umowy Frankowiczów

Wielu kredytobiorców tzw. Frankowiczów, zastawiania się, czy jak spłacili już swój kredyt frankowy (czy też w euro), to czy mogę wystąpić o zwrot nienależnie pobranych należności od banku. Odpowiedź jest twierdząca. Każdy kredyt walutowy na cele związane z potrzebami konsumenta, nawet ten już spłacony może być poddany ocenie sądowej pod kątem abuzywności, czyli zgodności postanowień umowy z prawem. Jeśli taka ocena wypadnie niekorzystnie dla banku, będzie on zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń kredytobiorcy.


2. Czego możemy domagać się od banku?


Najczęściej świadczeniami podlegającymi zwrotowi z umów kredytowych uznanych za nieważne należą:

-raty kapitałowe,

-odsetkowe,

-koszty prowizji za udzielenie kredytu, aneksy,

- składki na ubezpieczenia.

Powyższe stanowi tzw. świadczenie nienależne i zgodnie z treścią art. 410 § 1 w związku z art. 405 kc kredytobiorcy przysługuj zwrot tych świadczeń.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 lutego 2021 roku, III CZP 11/20.

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.”


3. Czego może domagać się od nas bank?


W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu jedynie kwoty jaką otrzymała od banku. Z naszych wyliczeń dokonanych na podstawie analizy setek umów wynika, że różniąca nadpłaty w takich umowach już spłaconych sięga nawet 30% wartości kapitału. Warto zatem sięgnąć do szuflady i odgrzebać starą spłaconą umowę frankową, bo może okazać się, że leżą tam dość spore pieniądze. Pomagając Frankowiczom niejednokrotnie okazywało się, że suma nienależna bankowi stanowiła wartość dobrego auta, a nawet małego mieszkania! Warto się pospieszyć, gdyż jak każde roszczenie, również i te ze spłaconego kiedyś kredytu (pożyczki) ulega przedawnieniu

4. Jak możemy Ci pomóc?


Zachęcamy zatem, aby przy wiosennych porządkach w szufladach zwrócić uwagę na takie umowy. Analiza umów w naszej kancelarii zawsze jest bezpłatna. W przypadku, gdy wypadnie ona pozytywnie nasi prawnicy złożą w Państwa imieniu pozew do sądu o zwrot wszystkich należnych Państwu kwot pieniężnych.


113 wyświetleń0 komentarzy

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page