top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autorar.pr. Adrian Goska

Czy Twoja umowa frankowa jest nieważna


Fot. Sablicevo plaża, Rijeka, Chorwacja

Jak dowiedzieć się, czy Twoja umowa frankowa jest nieważna.Najprościej będzie przeczytać oczywiście tekst podpisanej umowy. W przypadku, kiedy nie dysponujemy oryginalnym egzemplarzem należy wystąpić do banku o wydanie kopii umowy. Banki są zobowiązane do archiwizowania dokumentacji umów przez wiele lat nawet po dokonaniu całkowitej spłaty.

Jeśli w umowie pojawiają się postanowienia odsyłające do kursu franka bądź innej waluty to pierwszy znak, iż umowa może być nieważna.

Poniżej kilka przykładów takich klauzul:

PKO BP S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005r. i z 2006 r.

§ 5 ust. 3 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Kredyt może być wypłacany:

1) w walucie wymienialnej–na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku

zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,

2) w walucie polskiej–na finansowanie zobowiązań w kraju.”

§ 5 ust. 4 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna

Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

§ 10 ust. 1[klauzula skutkująca możliwością żądania zwrotu nadpłaconych kwot]

„Należna PKO BP prowizja od udzielonego kredytu, zgodnie z Taryfą, w wysokości (...) %

kwoty kredytu, to jest kwota = (...) CHF zostanie zapłacona jednorazowo przez

Kredytobiorcę w dniu zawarcia umowy, w walucie polskiej przy zastosowaniu

obowiązującego w dniu zawarcia umowy (aktualna Tabela kursów) kursu sprzedaży

dewiz–w przypadku wpłaty w formie przelewu środków lub sprzedaży dla pieniędzy –

w przypadku wpłaty w formie gotówkowej.”

§ 13 ust. 7 [klauzula skutkująca nieważnością całej umowy]

„Potrącenie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej

następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie

wymienialnej, w której udzielony jest kredyt według obowiązującego w PKO BP SA w

dniu wymagalności kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”


Jeśli w Państwa umowie znajduje się taki zapis można podjąć kroki prawne celem ustalenia w drodze powództwa cywilnego przez sąd, iż cała umowa jest nieważna.

Bez względu na to, czy umowa jest nadal wykonywana (spłacana), czy też całkowicie został juz spłacona droga sądowa jest otwarta. Zapraszamy do kontaktu z nami.

86 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page